Τρόποι Αποστολής

Τα προϊόντα λογισμικού που αφορούν άδειες αποστέλλονται ηλεκτρονικά και με συστημένο ταχυδρομείο ή εταιρεία ταχυμεταφορών.